Our Work in

 

Antibiotic Research

OUR HISTORY IN ANTIBIOTIC RESEARCH:

For more than 80 years, MSD has contributed to the discovery and development of novel medicines and vaccines to combat infectious disease. Today, MSD is a global leader in antimicrobials with a proud heritage, broad portfolio and innovative pipeline.


ประวัติความเป็นมาของบริษัทเอ็มเอสดีด้านงานวิจัยเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ:

เป็นเวลานานกว่า 80 ปีที่บริษัทเอ็มเอสดีได้มีส่วนร่วมในการค้นคว้าและพัฒนายาและวัคซีนใหม่เพื่อต่อสู้กับโรคติดเชื้อ ปัจจุบันบริษัทเอ็มเอสดีถือเป็นผู้นำด้านยาปฏิชีวนะระดับโลกด้วยความภาคภูมิใจในประวัติ, ผลงาน และนวัตกรรมที่มีต่อเนื่อง

 

ห้องปฏิบัติการวิจัยของบริษัทเอ็มเอสดีมีบทบาทหลักในการพัฒนายาปฏิชีวนะ


MSD's Research Laboratories played a central role in the development of antimicrobials

บริษัทเอ็มเอสดีร่วมกับมหาวิทยาลัยรัทเกอส์ได้พัฒนาหนึ่งในวิธีการผลิตยาปฏิชีวนะเพนิซิลลินในปริมาณมากเป็นวิธีแรกๆ


MSD, in collaboration with Rutgers University, developed one of the first methods for mass production of penicillin

บริษัทเอ็มเอสดีมีผลิตภัณฑ์ยาซึ่งครอบคลุมยาปฏิชีวนะ, ยาต้านเชื้อรา, ยาต้านไวรัส และวัคซีน เพื่อการรักษาและป้องกันโรคติดเชื้อ


MSD markets a number of antibacterial, antifungal, and antiviral products and vaccines for the treatment or prevention of infectious diseases in markets around the globe

 
Play Video
Play
Mute
Current Time 0:00
/
Duration Time 2:12
Loaded: 0%
Progress: 0%
Stream TypeLIVE
Remaining Time -2:12
 
Fullscreen


Video: 125 years of leadership in infectious disease

วีดีโอ: 125 ปี ของการเป็นผู้นำทางการรักษาและป้องกันโรคติดเชื้อ

 

OUR COMMITMENT : บริษัทเอ็มเอสดีมีความมุ่งมั่นที่จะ

สานต่อกิจกรรมด้านงานวิจัยและพัฒนายา เพื่อตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ในการป้องกันและการรักษาโรคติดเชื้อ


Maintaining active R&D programs to address unmet medical needs in the prevention and treatment of infectious disease

เฝ้าระวังแนวโน้มการดื้อยาปฏิชีวนะ ดังตัวอย่างจากความมุ่งมั่นที่ยาวนานของเราในเรื่องการศึกษาด้านการเฝ้าระวัง


Monitoring trends in antibacterial resistance as exemplified by our longstanding commitment to surveillance studies

ส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม ชะลอการเกิดเชื้อดื้อยาและสงวนทางเลือกการรักษาในปัจจุบัน


Supporting responsible use of antimicrobials to help slow development of resistance and preserve current therapeutic options

 

การดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย

ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพถือเป็นหนึ่งในประเด็นเร่งด่วนทางสาธารณสุขเนื่องจากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ประเทศไทยเองมีระบบการติดตามและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพซึ่งดำเนินการโดยศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ (National Antimicrobial Resistance Surveillance, Thailand: NARST) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่าย เก็บข้อมูลและวิเคราะห์การดื้อยาปฏิชีวนะกลุ่มต่างๆ พบอัตราการเกิดเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น โดยตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่สำคัญในประเทศไทย เช่น

• Acinetobacter species
• Pseudomonas aeruginosa
• Multidrug-resistant Staphylococci
• Vancomycin-resistant Enterococci
• Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing Enterobacteriaceae
• Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae
• Penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae


ประเทศไทยจึงจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดอัตาการตาย ความทุพลภาพ และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการดื้อยาต้านจุลชีพ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเวบไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


นิธิมา สุ่มประดิษฐ์, ศิริตรี สุทธจิตต์, สิตานันท์ พูลผลทรัพย์, รุ่งทิพย์ ชวนชื่น, ภูษิต ประคองสาย (2558). ภูมิทัศน์ของสถานการณ์และการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย. [หนังสืออิเล็กทรอนิกส์] กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์. สืบค้นเมื่อ 18 มกราคม 2561 จาก http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/AMR/06.pdf

ANTIMICROBIAL RESISTANCE IN THAILAND

The problem of antimicrobial resistance is one of the urgent issues in public health as it affects human health. Thailand has a system for monitoring and surveillance of antimicrobial resistance called “National Antimicrobial Resistance Surveillance, Thailand: NARST)” which National Institute of Health, Department of Medical Sciences together with networking hospitals collect data and analyze antimicrobial resistance among different antibiotics. It has been found an increase of antimicrobial resistance. Examples of the major of antibiotic resistant bacteria include

• Acinetobacter species
• Pseudomonas aeruginosa
• Multidrug-resistant Staphylococci
• Vancomycin-resistant Enterococci
• Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing Enterobacteriaceae
•Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae
• Penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae


Thailand therefore develops the National Strategic Plan on Antimicrobial Resistance 2017 – 2021 aiming to reduce mortality, morbidity, and economic impacts from Antimicrobial Resistance. More details can be found at Thai Food and Drug Administration Website.


MSD Website 2018. Our Work in Antibiotic Research. [online] Available at: http://www.msd.com/about/our-work/amr.html [18 January 2018]