.

 

Ethics and transparency:

Through our unwavering commitment to ethics and transparency, we earn the trust and confidence of our stakeholders.

The foundation of our strategy is our unwavering commitment to our values of ethics and integrity. It takes more than having the right mechanisms, standards and training in place to ensure an open, ethical business environment. We work hard to make sure we live up to our own high standards every day.

จริยธรรมและความโปร่งใส

ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อจริยธรรมและความโปร่งใสเราจึงได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียของเรา

รากฐานของยุทธศาสตร์ของเราคือการมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อค่านิยมของเราในด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ ต้องใช้เวลามากกว่าการมีกลไกมาตรฐานและการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปิดกว้างและมีจริยธรรม เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามมาตรฐานของเราทุกวัน

Code of Conducts

Our Code of Conduct, Our Values and Standards, is considered to be a foundation of our company’s success. These values and standards apply worldwide, wherever our company does business.

Our Code of Conduct, Our Values and Standards, available in 23 languages, applies to all employees worldwide. In April 2017, we published the fourth edition of Our Values and Standards. While the look and feel of the new edition may have changed, Our Values and Standards continues to lead us on the principled path to being a company worthy of trust. It represents the very core of our character as a company and helps us to protect the reputation we have earned as a company.

With the launch of the new Our Value & Standards interactive website, employees can search for a relevant policy, ask a question or raise a concern. The website also offers tools and resources to help employees put our values into action with every decision and every action.

จรรยาบรรณ

ค่านิยมและมาตรฐานของเราจรรยาบรรณของเราถือเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จของ บริษัท ของเรา ค่านิยมและมาตรฐานเหล่านี้มีผลบังคับใช้ทั่วโลกทุกแห่งที่ บริษัท ของเราทำธุรกิจ

การอบรมด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นส่วนสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมที่รัดกุมและโปรแกรมของเราสะท้อนให้เห็นถึงหลักจรรยาบรรณและนโยบายของ บริษัท ที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มพนักงานภายในองค์กร พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้รับมอบหมาย

หลักจรรยาบรรณของเราค่านิยมและมาตรฐานถือเป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จของ บริษัท ของเรา ค่านิยมและมาตรฐานเหล่านี้มีผลบังคับใช้ทั่วโลกทุกแห่งที่ บริษัท ของเราทำธุรกิจ

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของเราค่านิยมและมาตรฐานของเราพร้อมใช้งาน 23 ภาษาซึ่งสามารถใช้งานได้กับพนักงานทุกคนทั่วโลก ในเดือนเมษายนปีพ. ศ. 2560 นอกจากนี้ เราได้ตีพิมพ์ฉบับที่ 4 ของค่านิยมและมาตรฐานของเรา

แม้ว่ารูปลักษณ์และความรู้สึกของฉบับใหม่อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและมาตรฐานของเรายังคงนำพาเราไปสู่แนวทางที่ถูกต้องในการเป็น บริษัท ที่น่าเชื่อถือ เป็นตัวแทนหลักโดยมีเรามีการสมมติตัวละครของเราในฐานะ บริษัทเพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้น และช่วยให้เราสามารถปกป้องชื่อเสียงที่เราได้รับในฐานะ บริษัท

ด้วยการเปิดตัวเว็บไซต์แบบใหม่ เพื่อให้มีการโต้ตอบคำถาม ให้ความรู้ ความเข้าใจตามค่านิยม และมาตรฐาน พนักงานสามารถค้นหานโยบายที่เกี่ยวข้องถามคำถาม หรือแจ้งข้อกังวล

เว็บไซต์ยังมีเครื่องมือและทรัพยากรที่จะช่วยให้พนักงานใส่คุณค่าของเราในการดำเนินการกับการตัดสินใจทุกครั้งและทุกๆการกระทำที่พบเห็น

ETHICS TRAINING & DEVELOPMENT

We provide training to all employees worldwide on our Code of Conduct to ensure awareness of Our Values and Standards, as well as of a variety of associated topics such as privacy, information management and protection, and corruption and bribery. Ethics and compliance content is also integrated into business and leadership development courses for managers and senior leaders on an ongoing basis. Ethics and integrity are key leadership competencies that are assessed as part of annual performance reviews and play an integral role in our decisions about employee advancement within the company.

การฝึกอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมและการพัฒนา

เราให้การฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนทั่วโล

ก เกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของเราเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณค่าและมาตรฐานของเราตลอดจนหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นความเป็นส่วนตัวการจัดการและการปกป้องข้อมูลการทุจริตและการติดสินบน นอกจากนี้เนื้อหาด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบยังรวมอยู่ในหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจและการเป็นผู้นำสำหรับผู้บริหารและผู้นำระดับสูงอย่างต่อเนื่อง จริยธรรมและความซื่อสัตย์

ถือเป็นความสามารถในการเป็นผู้นำที่สำคัญซึ่งได้รับการประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนผลการปฏิบัติงานประจำปีและมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจของเราเกี่ยวกับความก้าวหน้าของพนักงานใน บริษัท

EXTERNAL SUPPLIERS’ ETHICAL STANDARDS

We abide by strict ethical standards in our own operations—and we insist on equivalent standards from our suppliers. Our Business Partner Code of Conduct is based on our own Code of Conduct, as well as on the Pharmaceutical Supply Chain Initiative’s (PCSI’s) Pharmaceutical Industry Principles and the Ten Principles of the UN Global Compact.

Learn more about how we work with our suppliers to uphold ethical standards.

มาตรฐานทางจริยธรรมของซัพพลายเออร์ภายนอก

เราปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่เข้มงวดในการดำเนินงานของเราเอง และเรายืนยันในมาตรฐานที่เทียบเท่าจากซัพพลายเออร์ของเรา

หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของคู่ค้าของเราขึ้นอยู่กับจรรยาบรรณของเราเองรวมถึงหลักการอุตสาหกรรมเภสัชกรรมของ PCSI และหลักการพื้นฐานของสหประชาชาติว่าด้วยหลักการสิบประการ

ผลงานที่ผ่านมาของเรา (Performance)


2012 2013 2014 2015 2016
พนักงานที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 92% 99% 99% 99% 100%
พนักงานที่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของ Code of Conduct ประจำปี NA 99% 99% 99% 100%
ไม่พร้อมใช้งาน

Global Compliance Program

As part of our long-standing commitment to ethics and good corporate citizenship, we adopt policies and procedures to facilitate compliance with the laws and regulations that govern the way we market and sell our medicines, vaccines and other products.

We have a well-established global compliance program that is consistent with the International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA) Code of Practice requirements, as well as other applicable regional or country industry codes of conduct, including those issued by the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA).

Our global compliance program is built around the core elements of an effective compliance program.

Our company’s Board of Directors and senior management, including the chief ethics and compliance officer and members of the Corporate Compliance Committee, provide the foundational elements of leadership, accountability and structure to oversee the company’s global compliance program.

The chief ethics and compliance officer reports directly to our company’s CEO and provides regular quarterly updates to the Audit Committee of the Board of Directors on key indicators of ethical culture. This reporting structure supports open communications with senior leadership regarding important developments that relate to ethics and compliance.

โปรแกรมการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่ยาวนานของเราในด้านจริยธรรมและการเป็นพลเมืองที่ดีของ บริษัท เราใช้นโยบายและขั้นตอนในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ในการทำการตลาดและขายยาวัคซีนและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา

เรามีโครงการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของ IFPMA ของสหพันธ์นานาชาติด้านเภสัชกรรม (IFPMA) ตลอดจนหลักปฏิบัติด้านอุตสาหกรรมในภูมิภาคหรือประเทศอื่นที่ใช้บังคับ ผู้ผลิตของอเมริกา (PhRMA) และสหพันธรัฐยุโรปของสมาคมอุตสาหกรรมยา (EFPIA)

โปรแกรมการปฏิบัติตามนโยบายระดับโลกของเราสร้างขึ้นจากองค์ประกอบหลักของโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ บริษัท และผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท

รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการกำกับดูแลให้องค์ประกอบพื้นฐานของความเป็นผู้นำความรับผิดชอบและโครงสร้างในการกำกับดูแลโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ บริษัท ทั่วโลก

โปรแกรมการปฎิบัติตามที่มีประสิทธิภาพ

1. ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ และโครงสร้าง

2. มาตรฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร

3. การศึกษา และการฝึกฝน

4. การตรวจสอบและตรวจตรา

5. การรายการ

6. การบังคับใช้และการปฎิบัติตามวินัย

7. การโต้ตอบและการป้องกัน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบมีหน้าที่รายงานโดยตรงต่อซีอีโอของ บริษัท ของเราและจัดให้มีการปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือนต่อคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่สำคัญของวัฒนธรรมจริยธรรม

โครงสร้างการรายงานนี้สนับสนุนการสื่อสารแบบเปิดที่มีภาวะผู้นำระดับสูงเกี่ยวกับการพัฒนาที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ