Hero Image

หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ

หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจแสดงให้เห็นถึงหลักการและแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของเรา

หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ค่านิยมและหลักการในการดำเนินธุรกิจคือรากฐานแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ
และเรายังคงรักษาหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ไว้เสมอ

ค่านิยมและหลักการในการดำเนินธุรกิจของเรา

ค่านิยมและหลักการในการดำเนินธุรกิจ ช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงสิ่งที่บริษัทฯ คาดหวัง และช่วยชี้แนะแนวทางและหลักการในเชิงปฏิบัติทางธุรกิจที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของบริษัทฯ

พันธมิตรทางธุรกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะให้เกียรติต่อพันธมิตรทางธุรกิจ และปฏิบัติกับพวกเขาอย่างซื่อสัตย์และยุติธรรม โดยหลักจรรยาบรรณของพวกเขาจะช่วยปกป้องชื่อเสียงของเราอีกด้วย

แนวทางปฏิบัติ

ก้าวสำคัญสำหรับการเป็นบริษัทที่มีจริยธรรมจะต้องเป็นมากกว่าบริษัทที่ปฏิบัติตนตามกฎหมาย

บริษัทฯ ยึดมั่นในการมีจริยธรรมและการเป็นพลเมืองที่ดีมาอย่างยาวนาน โดยปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับในการทำการตลาดเพื่อจัดจำหน่ายยา วัคซีน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติอย่างมั่นคง ดังต่อไปนี้

  • แนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับสภาเภสัชกรรมและบริษัทผู้ผลิตด้านเภสัชกรรมของสหพันธรัฐนานาชาติ (IFPMA) ข้อกำหนดในแนวทางปฏิบัติ รวมถึงจรรยาบรรณอื่นๆ ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ จากสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ของอเมริกา (PhRMA) และสภาอุตสาหกรรมและสมาคมเภสัชกรรมแห่งยุโรป (EFPIA)
  • แนวทางปฏิบัติที่ป้องกัน ตรวจจับ และแก้ไขการละเมิดกฎหมายหรือนโยบายของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้น
  • แนวทางปฏิบัติที่ตอบสนองต่อธุรกิจที่กำลังพัฒนาและประเมินความเสี่ยงตามกฏระเบียบ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการประเมินและปรับตัวอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหารระดับอาวุโส รวมถึง ประธานและคณะกรรมการฝ่ายแนวทางปฏิบัติ

ได้ร่วมมือกันเพื่อดูแลแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การศึกษา และการฝึกอบรม ซึ่งทั้งหมดนี้คือมาตรฐานสูงสุดและเราได้ปรับข้อกำหนดและกฎระเบียบให้เหมาะสมกับธุรกิจและวัฒนธรรมของเรา

นอกจากนี้ เรายังมีนโยบายอื่นๆ ดังต่อไปนี้

  • ข้อกำหนดให้พนักงานรายงานการละเมิดกฎหมายหรือนโยบายของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้น
  • การมีความรับผิดชอบเพื่อตอบสนองต่อการกระทำเมื่อมีการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
  • การดำเนินการทางวินัยตามความเหมาะสม และ
  • การตรวจสอบการละเมิดแนวทางปฏิบัติที่อาจเป็นช่องว่างของนโยบาย ข้อปฏิบัติ หรือการควบคุมภายในของบริษัทฯ และหากเป็นเช่นนั้น ให้ดําเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

สำนักงานจริยธรรม

สำนักงานจริยธรรมของบริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เพื่อปกป้องและส่งเสริมค่านิยมและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ระดับโลก โดยมุ่งพัฒนาและดูแลพฤติกรรมที่อาจละเมิดต่อกฎหมาย จริยธรรม และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ