Hero Image

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บุคลากรของเราเป็นกำลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจในการช่วยรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก เราให้อำนาจในการตัดสินใจและให้การสนับสนุนพวกเขาทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

เราให้ความสำคัญกับบุคลากรของเราด้วยการมอบประสบการณ์การทำงานที่แตกต่าง รวมถึงค่าตอบแทนและสวัสดิการเพื่อสนับสนุนความสำเร็จในการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดี โดยเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “Total Rewards”

Total Rewards ประกอบด้วยรางวัลทางการเงิน สวัสดิการด้านสุขภาพและประกันภัย รวมถึงโอกาสในการพัฒนาด้านวิชาชีพ และความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับการใช้ชีวิตที่สมดุล

ปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังโครงการเหล่านี้ มีรากฐานมาจากความเข้าใจในการใช้ชีวิตและการเคารพผู้คน ด้วยเหตุนี้ เราจึงทำงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมของการเคารพซึ่งกันและกัน การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง และความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน โดยเราให้ความสำคัญต่อคุณค่าของความมุ่งมั่นและความสำเร็จ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานและครอบครัวของเขา