Hero Image

วัฒนธรรมและค่านิยมของเรา

เรามีวิสัยทัศน์และภารกิจร่วมกันในการช่วยรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เราคิดค้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

เราทุกคนล้วนมีบทบาทในการเป็นผู้คิดค้น ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด เราก้าวไปสู่ทุกความท้าทายเพื่อพัฒนาสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายในการทำธุรกิจของเราคือการคิดค้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และทุกการกระทำอยู่บนรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติ

เราเป็นตัวแทนจากวัฒนธรรมต่างๆ ที่รวมเป็นหนึ่งเพื่อสร้างแรงผลักดัน ในการส่งมอบยานวัตกรรมด้วยความซื่อสัตย์และการมีจริยธรรม