Hero Image

การค้นคว้าวิจัยและพัฒนา

เราใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความแตกต่างทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

เรามุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อเปลี่ยนนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นยาและวัคซีนที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติ

และด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องกว่า 25 ปี ทำให้ปัจจุบันเรามีโครงการศึกษาวิจัยทางคลินิกกับนักวิจัยทางการแพทย์ในประเทศไทยรวมแล้วมากกว่า
42 โครงการวิจัย (มีอาสาสมัครและผู้ป่วยรวมถึง 6,589 คน (ข้อมูลจากปี 2563)) ในการวิจัยฯ ด้านมะเร็งวิทยา การค้นคว้าวัคซีนใหม่ และด้านโรคติดเชื้อ

 

สถานที่ทำการวิจัยและพัฒนาของเรา

การวิจัยที่ล้ำสมัยคือรากฐานที่สำคัญในการพัฒนายาและวัคซีนที่เป็นนวัตกรรม เราให้ความสำคัญกับการคิดค้น วิจัยยาและวัคซีนที่ช่วยรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย โดยเริ่มต้นจากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาในห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม เราเปิดโอกาสให้กับความร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อตามนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ให้ทัน

กระบวนการวิจัยและพัฒนาของเรา

การคิดค้นยาและวัคซีน

แนวทางของการริเริ่มเพื่อคิดค้นยาและวัคซีนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ จะต้องเริ่มจากการทําความเข้าใจกลไกของโรค

เราวิเคราะห์โรคโดยใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ล้ำสมัยเพื่อให้เราสามารถค้นพบยาได้เร็วขึ้น จากพันธุกรรมพื้นฐาน ไปจนถึงโครงสร้างของโปรตีนแต่ละชนิด และวิธีที่โมเลกุลหลายร้อยมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน นักวิทยาศาสตร์ของเราใช้เทคโนโลยีของเครื่องจักรอัตโนมัติ การย่อขนาด และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเครื่องมือใหม่ๆ อาทิ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบแช่แข็ง
เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้นและสามารถคิดค้นยาใหม่ๆได้ ในด้านมะเร็งวิทยา เรายังได้ประเมินพันธุกรรมของเนื้องอกและ
จีโนมเพื่อค้นหาการรักษาใหม่ๆ อีกด้วย


ขั้นตอนก่อนการพัฒนาทางคลินิก

เราให้ความสำคัญกับการค้นคว้านวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาการวิจัยอนาคต

ในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์หลายคนต้องใช้เวลาหลายปีในการคิดค้น ผลิต และทดสอบโมเลกุลใหม่หลายพันชนิด เพื่อค้นหาหนึ่งหรือสองโมเลกุลที่อาจได้รับการทดสอบในการศึกษาทางคลินิก โดยการค้นพบในแต่ละครั้ง โมเลกุลเหล่านี้จะถูกขัดเกลา และปรับให้เหมาะสม ก่อนจะถูกนำไปพิจารณาเพื่อศึกษาต่อในมนุษย์ นักวิทยาศาตร์ของเรา ได้นำข้อมูลขั้นตอนก่อนการพัฒนาทาง
คลินิคมาใช้ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อค้นหาตัวชี้วัดทางชีวภาพที่จะถูกนำมาใช้ในการศึกษาทางคลินิค เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของยา


การพัฒนาทางคลินิก

ความสำเร็จในการค้นคว้าทางคลินิคของเราคือการหาคำตอบให้กับความท้าทายทางวิทยาศาตร์ด้วยการศึกษาและความร่วมมือ

นักวิจัยของเราทำงานร่วมกันภายในบริษัทฯ และทำงานร่วมกับชุมชนทางการแพทย์ เพื่อหาข้อเท็จจริงของยาที่กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาทางคลินิกว่าสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยได้ นักวิทยาศาสตร์ของเราได้ใช้เทคโนโลยีของเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อประเมินข้อมูลจากการศึกษาของยาเหล่านั้น และทำความเข้าใจต่อพื้นฐานทางชีววิทยาของมนุษย์และความเกี่ยวข้องต่อการปรับตัวของโรค


ข้อมูลการใช้จริง

ศูนย์การสังเกตการณ์และหลักฐานในโลกแห่งความเป็นจริง (CORE) ได้อุทิศตนให้กับการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจต่อยาว่ามีส่วนช่วยเหลือผู้ป่วยและบทบาทที่สำคัญอย่างไรในโลกแห่งความเป็นจริง

เราเชื่อว่าหลักฐานในโลกแห่งความเป็นจริง หรือข้อมูลที่ได้รับในการปฏิบัติทางคลินิกในชีวิตประจําวัน ถือเป็นสิ่งที่สำคัญในโครงการการศึกษาในคลินิค เนื่องจากข้อมูลเชิงลึกจากการปฏิบัติทางคลินิคในโลกแห่งความเป็นจริงเหล่านี้ จะช่วยให้เราสามารถทำความเข้าใจยาของเราที่เรากำลังศึกษาค้นคว้าในห้องปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้นได้ และนำไปพัฒนาต่อเพื่อการค้นพบยารักษาในอนาคตให้แก่ผู้ป่วย