Hero Image

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การให้ความสนับสนุนต่อสังคม ผู้คน และชุมชนทั่วโลกเป็นพื้นฐานความสำเร็จในระยะยาวของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอความรับผิดชอบต่อสังคม

อ่านเพิ่มเติม

 

เราก้าวไปสู่ความท้าทายทางสุขภาพระดับโลก

เรามุ่งหวังในการหาแนวทางการรักษาโรคต่างๆ รวมถึงการนำยาและวัคซีนของเราไปสู่ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ
เพื่อสร้างระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และภารกิจของเราคือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

แนวทางการดำเนินธุรกิจ

ความรับผิดชอบในการดำเนินการ เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างผลงานที่ยั่งยืน และสร้างค่านิยมในระยะยาวให้แก่บริษัทและสังคม

การเข้าถึงยาและวัคซีนที่เป็นนวัตกรรม

บริษัทเอ็มเอสดีมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยา วัคซีน และการดูแลสุขภาพที่ดี

การนำวิทยาศาสตร์มาค้นคว้าวิจัยเพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เราลงทุนให้กับการวิจัยและพัฒนา ยาและวัคซีนในระยะยาวเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับมนุษยชาติ

การวิจัยโรคติดเชื้อและการพัฒนาวัคซีน

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยแบ่งเบาภาระปัญหาด้านสาธารณสุขทั่วโลกที่เกิดจากโรคติดเชื้อ

การร่วมมือกับพันธมิตรด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน

เราให้ความสำคัญกับการร่วมมือ การลงทุน และการคิดค้นที่ไม่สิ้นสุด เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของมนุษยชาติ

ทรัพยากรของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร

การเรียนรู้และการพัฒนา

บริษัทเอ็มเอสดีให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

ภาพรวมในการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร

บุคลากรของบริษัทฯ จะสามารถปฎิบัติงานได้อย่างเต็มที่หากมีความเป็นอยู่ที่ดี

การยอมรับความหลากหลายและความ แตกต่าง

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนการทำงานของบริษัทฯ

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญต่อความยั่งยืนของธุรกิจ

ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลก บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรของโลก

การขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การอนุรักษ์พลังงาน การประหยัดน้ำ การใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบในการดำเนินการกำจัดของเสีย

การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

การปรับใช้กลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การลดผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่า

เราร่วมมือกับซัพพลายเออร์และลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจและลดผลกระทบอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความสุจริต และเคารพสิทธิมนุษยชน

ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพระดับโลก บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจ โดยอาศัยความไว้วางใจ การรับฟังและการเรียนรู้ รวมถึงการสื่อสารอย่างเปิดเผยในด้านการตัดสินใจและผลลัพธ์ของความสำเร็จ

ค่านิยมและหลักการในการดำเนินธุรกิจของเรา

จรรยาบรรณถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะช่วยรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ

สิทธิมนุษยชน

เรามุ่งมั่นที่จะตรวจตราและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ

หลักปฏิบัติด้านการขายและการตลาดอย่างมีจริยธรรม

เราดำเนินธุรกิจด้านการขายและการตลาดอย่างมีจริยธรรม

สิ่งที่บริษัทฯ ทั่วโลก ให้ความสำคัญ

100%

20 อันดับแรกของภาระโรคในโลกที่ผลิตภัณฑ์และการดำเนินการของบริษัทฯ จะช่วยจัดการกับปัญหาด้านสุขภาพ

การเข้าถึงสุขภาพที่ดี
43%

ผู้หญิงดำรงตำแหน่งด้านบริหาร

บุคลากร
25.4%

ภายในปี 2040 บริษัทฯ มีการซื้อไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 100%

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
$2.4B

ให้ความสนับสนุนคนกลุ่มน้อย ผู้หญิง ทหารผ่านศึก กลุ่ม LGBT และผู้ทุพพลภาพ

จริยธรรมและค่านิยม

การกุศลเป็นองค์ประกอบสำคัญของบริษัทฯ ในการมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เรามุ่งมั่นที่จะแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพระดับโลก และเพื่อเสริมสร้างชุมชนที่บุคลากรของเราอาศัยและทำงานอยู่